Lisenziya və icazələrin alınması

 

+ Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi
   
   - Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası

   - Toksiki istehsalat tullantılarının zərərsizləşdirilməsi

+ Özəl tibb fəaliyyəti

+ Əczaçılıq fəaliyyəti

   - Dərman vasitələrinin istehsalı

   - Dərman vasitələrinin topdansatışı
   - Dərman vasitələrinin pərakəndə satışı

+ Prekursorların istehsalı, idxalı, ixracı və tranzit nəql edilməsi

   - Prekursorların istehsalı

   - Prekursorların idxalı
   - Prekursorların ixracı
   - Prekursorların tranzit nəql edilməsi

+ Təhsil fəaliyyəti

   - Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

   - Ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla)
   - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri)
   - Orta ixtisas təhsili müəssisələri
   - Ali təhsil müəssisələri
   - Əlavə təhsil müəssisələri
   - Dini orta ixtisas təhsili müəssisələri
   - Ali dini təhsil müəssisələri

+ Rabitə xidmətləri

   - Telefon (məftilli) rabitə xidməti

   - Radiotrank və simsiz telefon rabitə xidmətləri
   - İP-telefoniya (internet telefoniya) rabitə xidmətləri
   - Ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili rabitə xidmətləri
   - Beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili rabitə xidmətləri
   - Məlumatların ötürülməsi (data) rabitə xidmətləri
   - Sürətli poçt xidməti

+ Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması

+ Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

+ Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

   - Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması

   - Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin istismarı

+ Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

+ Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti


+ Attraksionların istismarı

+ Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri

+ Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

+ Yanğından mühafizə fəaliyyəti


   - Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

   - Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi
   - Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri
   - Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

Baytarlıq preparatlarının istehsalı və satışı

   - Baytarlıq preparatlarının istehsalı

   - Baytarlıq preparatlarının satışı

+ Yanğından mühafizə fəaliyyəti

   - Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

   - Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi
   - Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri
   - Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası
   

 Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalı və idxalı

   - Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalı
   - Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin idxalı

 

Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili

İstehsal üçün yabanı dərman bitkiləri xammalının tədarükü

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi fəaliyyəti

Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi

Sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)

Teleradio yayımı fəaliyyəti

   - Ümumrespublika televiziya yayımı
   - Bakı şəhəri üzrə televiziya yayımı

   - Regional televiziya yayımı
   - Ümumrespublika radio yayımı

   - Bakı şəhəri üzrə radio yayımı
   - Regional radio yayımı

   - Əlavə informasiya yayımı
   - abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı

   - abonentlərinin sayı 5000-dən yuxarı olan kabel şəbəkəsi yayımı
   - Peyk yayımı

   - Xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət